- Contractació
- Sindical i relacions amb els sindicats
- Processos disciplinaris/sancions
- Seguretat Social

- Assessorament general
- Estudis de prejubilació
- Assessorament en procediments inspectors
- Recursos administratius
- Acomiadaments o sancions
- Accidents de treball
- Classificació professional

Laboral

Solucions legals viables
Marquem la diferència