1. -Gestions davant Notaries

 2. -Liquidació d'impostos

 3. -Gestions en els Registres de la Propietat, Registre Mercantil i Registre Civil

 4. -Obligacions i contractes

 5. -Successions i herències

 6. -Propietat

 7. -Assumptes societaris i empresarials

 8. -Companyies d'Assegurances

 9. -Recursos, al·legacions i reclamacions prèvies per via administrativa

 10. -Gestions enfront de les Administracions Públiques
  Consultes jurídiques

 11. -Assistència a reunions, juntes, assemblees de societats, de comunitats de propietaris

 12. -Reclamacions i requeriments via carta/burofax/notaria

Solvima Extrajudicial

Solucions legals viables
Marquem la diferència